หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ลำปาง

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านหลุกใต้ จังหวัดลำปาง (2556)

บ้านหลุกใต้ สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจา..