หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)

สัมผัสผ้าทอ ชมความงามของบ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย) บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านนาจะเรียนับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ..