หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี (2552)

ซื้อไม้กวาดร้อยปี ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมคนภาคกลาง บ้านบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านบางแม่หม้าย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาณ 300 ปี สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุม..