หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว อุบลราชธานี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากไปด้วยงามของสีสันแห่งฝีมือด้านหัตถกรรมบ้านบุ่งหวาย เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจาก เมืองฟ้าหยาด หรืออำเภอมหาชนะชัยในปัจจุบัน โดยเดินทางมาตามลุ่มน้ำชี และได้มาตั้..

Image

บ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี (2556)

ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม..