หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (2553)

สัมผัสมหัศจรรย์แห่งการผญจภัย ที่บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์ บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านหนองแม่นา เดิมเป็นพื้นที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าต่างๆ ทำกินมาก่อน ต่อมารัฐบาลจัดพื้นที่ บ้านหนองแม่นา ให้กับทหารปลด..