หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านแม่ปิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2553)

หอมกลิ่นไอวิถีแห่งปกาเก่อญอ ที่บ้านแม่ปิง แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแม่ปิง เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ ปกาเก่อญอ หรือชาวกะเหรี่ยง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ..