หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหัวนายูง จังหวัดเลย (2550)

สัมผัสชีวิต สัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเลย
ที่บ้านหัวนายูง
ในอดีตบริเวณบ้านหัวนายูงเป็นป่าไม้ทึบ และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า “หนองใหญ่”มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น เก้ง กวาง รวมถึงมีนกยูงเป็นจำนวนมาก ป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบ ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาทำนาและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ ปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตบริเวณเป็นหมู่บ้านหัวนายูงจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า หัวนายูง มาจากการผสมกันของคำที่ว่า หัวนา หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา และยูง หมายถึง นกยูง ดังนั้น บ้านหัวนายูง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่นกยูงลงมากินข้าวในนา

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านหัวนายูง นับเป็น อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ยังมีการใช้ชีวิต ตามวิถีแ บบดั้งเดิมของจังหวัดเดิมโดยเฉพาะ การใช้ภาษาพูดเป็นภาษาไทยเลย ขณะที่การแต่งกาย เป็นแบบพื้นบ้านสมัยนิยมและที่สำคัญความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยังมีความเป็นอยู่อย่างพี่น้อง และเครือญาติ

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผีตาโขน

แหล่งท่องเที่ยว

- พระธาตุศรีสองรัก การสร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นนี้เพื่อเป็น สักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) จะมีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย
- วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีความสวยงาม เพราะพระอุโบสถทำมาจากศิลาแลงภายในอุโบสถยังมีพระพุทธชินราช จำลองไว้อีกด้วยและที่เป็นเอกลักษณ์คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดออกมาได้อย่างสวยงามซึ่งเป็นฝีมือของช่างเขียนอำเภอด่าน
- น้ำตกแก่งสองคอน ลักษณะของน้ำตก เป็นธารน้ำกว้างไหลผ่านก้อนหินใหญ่น้อยมากมายลดหลั่นกันลงมาท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เขียวครึ้มทั่วบริเวณ มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักโฮมเสตย์ และโรงแรม รีสอร์ท
- ร้านอาหาร มีบริการนักท่องเที่ยวมากมาย
- ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
- ธนาคารต่างๆในบริเวณใกล้เคียง
- ระบบการสื่อสาร มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ชัดเจนทุกระบบ

ผู้ประสานงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 – 4289 – 1266 -7
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 0- 4289 – 1231
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 – 4289 – 1415

การเดินทาง

ระยะทางจาก กทม. ถึงหมู่บ้าน รวมระยะทาง 448 กม. โดย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัด เพชรบูรณ์จนถึงอำเภอหล่มสัก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มเก่า ถึงอำเภอด่านซ้าย

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2550 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย