หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านเริงกะพง จังหวัดกำแพงเพชร (2551)

หมู่บ้านแห่งผ้าทอและวัฒนธรรมอิสาน ที่กำแพงเพชร
บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าของหมู่บ้านนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคุณภาพเยี่ยม

การเข้าเยี่ยมชมการทอผ้า นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมู่บ้านเริงกะพงอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาวหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าตำบลหินดาต และบ่อน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต ทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้ง
วิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ผู้คนในบ้านเริงกะพง ยังคงเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีจากปู่ย่า ตายายที่เป็นเชื้อสายของคนอิสาน ชาวบ้านเริงกะพงจะใช้ภาษาไทยอิสานในการพูดคุยติดต่อกันภายในหมู่บ้าน ในขณะที่สามารถพูดภาษาไทยกลางได้เป็นอย่างดี สำหรับติดต่อกับบุคคลภายนอก ขณะที่การแต่งกายจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าไหมที่ทอขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันแห่งความงามของวิถีชีวิตผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมงานบุญที่สำคัญเหมือนกับในภาคอิสาน เช่น บุญเบิกบ้าน บุญ
ข้าวจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่บ้านเริงกะพง ยังมีพันธุ์ไม้ประจำที่น่าสนใจ คือ “ต้นพง” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ เริง” ซึ่งชอบขึ้นอยู่ตามริมหนองน้ำหรือที่ราบลุ่ม หลังออกดอกเมื่อแห้งแล้วจะมีปุยคล้ายปุยนุ่น ชาวบ้านนิยมนำมาใช้บรรจุหมอน หรือที่นอน แทนนุ่น

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากไหม ฝีมือชาวเริงกะพงถือเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่นที่สุดของบ้านแห่งนี้ ด้วยลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นปัจจุบันมีชาวเริงกะพงที่ทอผ้าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมมากถึง 219 ครัวเรือน
ผ้าไหมที่ทอขึ้นนอกจากจะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจโดยทั่วไปแล้ว ยังถูกนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันของชาวเริงกะพง เมื่อเข้าสู่เขตหมู่บ้านจะได้พบ ผู้ชายยังคงสวมโสร่ง และผู้หญิงยังคงสวมผ้าซิ่น

แหล่งท่องเที่ยว

- เยี่ยมชมวิถีแห่งผ้าทอและการทอผ้าในครัวเรือนของชาวบ้านเริงกะพง

ประเพณี วัฒนธรรม

- บุญเบิกบ้าน
- บุญข้าวจี่
- บุญบั้งไฟ
- บุญพระเวส
- บุญข้าวประดับดิน
- บุญข้าวสาก

สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกลุ่ม พร้อมทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและวิทยากรให้ความรู้แ ละนำเที่ยวในชุมชนแกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็น หมู่คณะที่ได้แจ้งประสานให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ประสานงาน

นายสมศักดิ์ มูลมืด โทร. 055 – 727031

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน เมื่อมาถึงบ้านโค้งวิไล อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรให้แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังอำเภอปางศิลาทอง บ้านเริงกะพง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 3 กิโลเมตร รวมระยะทาง 387 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย