หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านผางาม จังหวัดเลย (2551)

ดูแม่คะนิ้ง รับลมหนาว
ที่บ้านผางาม เมืองเลย
บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่มีความงดงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นใดโดยเฉพาะการได้ไปพบเห็นน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ก็นับเป็น
ความสุขที่คุ้มค่ากับการเดินทาง
บ้านผางาม ที่มาของชื่อเกิดขึ้นจากการที่บ้านผางามตั้งตามลักษณะภูเขาที่เกิดขึ้นล้อมรอบหมู่บ้านทั้งนี้ คำว่า “ผา” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภูเขา ซึ่งภูเขาที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้น งดงามยิ่งนัก จึงกลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้
บ้านผางามปัจจุบันมี 120 หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 400 คน อาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านผางามคือทำนา รับจ้าง ค้าขาย(ร้านค้า) อาชีพรองคือ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว รับจ้างขับรถแต็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธสภาพทั่วไปของบ้านผางาม จะล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมีน้ำตก
รวมถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่สวยงามอยู่มาก และที่สำคัญคือ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี อากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นน้ำค้างแข็ง หรือ “แม่คะนิ้ง” ได้ทุกปี หากไปสัมผัสแล้วจะรู้ว่า ธรรมชาติและอากาศที่นี่นั้น แสนบริสุทธิ์ สดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

- ลักษณะทางสังคมของบ้านผางาม ชาวบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้อง มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
- มีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน
- มีความเคารพในกฎ ระเบียบ กติกาของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่
- กลุ่มหัตถกรรมไหมพรม

แหล่งท่องเที่ยว

- น้ำตกเพียงดิน
- สวนหินผางาม
- สวนสวรรค์
- น้ำตกสวนห้อม
- ถ้ำโพธิสัตว์

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักโฮมสเตย์ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติผาหินและบรรยากาศของชนบท
- มัคคุเทศก์ชุมชน
- ระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
- ศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
- ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร

ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน โทร. 04 – 2852-3287

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง มีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงบ้านผางาม ประมาณ 619 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย