หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (2551)

บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีที่สำคัญอีกประการ คือ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเน้นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการดำเนินชีวิตแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ยังได้ถูกขยายออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านได้เรียนรู้ ถึง 15 ฐานการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าบาราย ลายผักกูด เป็นผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง ระดับ 4 ดาว
- ข้าวภูเขาไฟ เป็นข้าวมะลิอินทรีย์ ระดับ 5 ดาว

แหล่งท่องเที่ยว

- ปราสาทเมืองต่ำ
- ปราสาทกุฏิฤาษี
- บารายเมืองต่ำ เป็นแหล่งน้ำโบราณขนาดใหญ่

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม ทุกปี
- การบวงสรวงปราสาทเมืองต่ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มี Home Stay ไว้บริการนักท่องเที่ยว
- มีบริการตู้ เอทีเอ็ม / ศูนย์บริการด้านอินเตอร์เน็ต
- มีศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
- มีบริการนวดแผนไทย

ผู้ประสานงาน

- ศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที่ยว
- นางพนิดา เขียวรัมย์ โทร. 08 - 1068 - 6898
- นายประสิทธิ์ ลอยประโคน โทร. 08 - 6721 – 1789

การเดินทาง

- รถโดยสารปรับอากาศ จาก กทม.ถึงอำเภอประโคนชัย
- รถตู้โดยสารปรับอากาศ จากกทม.ถึงบ้านโคกเมือง

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย