หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากไปด้วยงามของสีสันแห่งฝีมือด้านหัตถกรรมบ้านบุ่งหวาย เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจาก เมืองฟ้าหยาด หรืออำเภอมหาชนะชัยในปัจจุบัน โดยเดินทางมาตามลุ่มน้ำชี และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บริเวณหนองน้ำที่มีต้นหวาย
อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านบุ่งหวาย เป็นชุมชนทีมีความอุดมสมบรูณ์ เป็น อู่ข้าวอู่น้ำ และยัง มีวีถิชีวีติ ที่เรียบง่าย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีอาชีพเสริม ในการทำหัตกรรมต่างๆ ไม่ว่า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่น่าสนใจ

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

- ชุมชนบุ่งหวาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เช่น การทำไม้กวาด, การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่, นาผักแขยง, นาใบบัวบก รวมถึงความงามของสายน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำชี และลำน้ำมูล
- วิถีชีวิตของผู้คนบ้านบุ่งหวายในวันนี้ ได้เน้นการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงด้วยวิถีพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังถือปฏิบัติตามฮีต 12 ครอง 14

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สินค้าหัตถกรรมไม้กวาดทางมะพร้าว
- เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

แหล่งท่องเที่ยว

- ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีบุญผเวด
- บุญแข่งเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ผู้นำชุมชนคอยให้ความสะดวก
- กิจกรรมสาธิตการทำไม้กวาด เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

ผู้ประสานงาน

- นางสมจิตร ประดับจันทร์ โทร. 08 - 0165 - 7509
- นายรัฐชนนต์ โสศรี โทร. 09 - 3567 - 6055 โทร. 09 - 3567-6054

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย