หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านโตนด จังหวัดสระบุรี (2552)

วิถีไท-ยวน บ้านโตนด
วิถีความสุขแบบล้านนาที่สระบุรี
บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีเชื้อสาย ไท – ยวน
ตามประวัติเล่ากันว่าที่มาของบ้านโตนดนั้น ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศักราช 2114 ได้มีคนมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ำแถบนี้ และมีหัวหน้าชื่อว่า“ตาโน้ต” ประกอบกับแถบนี้มีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านพากันเรียกชื่อที่ตั้งถิ่นฐานกันว่า “วัดตาโน๊ด” และมาเรียกกันเพี้ยนเป็นวัดโตนดต่อมาชุมชนเชื้อสายไท-ยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ไท-ยวน
หมู่บ้านไท-ยวน แห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเชื้อชาติตาม ลักษณะการดำเนินชีวิต ทั้งภาษา ที่เรียกว่า ภาษายวน การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ภาษา การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ไท-ยวน ดั้งเดิม ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ชุมชนบ้านโตนดจึงมีความที่น่าสนใจในบรรยากาศแบบล้านนา ภาคเหนือ เรียกว่า ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ สามารถหาได้ที่บ้านโตนด ไม่ว่าจะเป็นบ้านโบราณ อาหาร การแต่งกาย และภาษาถิ่นดั้งเดิม สามารถพบเห็นได้ โดยเฉพาะที่ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล พร้อมกันนี้เมื่อเดินทางมายังวัดโตนด ยังจะสามารถขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต จาก
พระอาจารย์ตัน พระภิกษุที่เป็นที่เคารพเสื่อมใสเป็นอย่างมากของชาวบ้านโตนด

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วน

แหล่งท่องเที่ยว

- วัดโตนด มีพระประธานในอุโบสถสร้างด้วยหินทรายขาว มีเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง(เจดีย์มอญ) มีคัมภีร์และสมุดข่อยจารึกด้วยอักษรขอม ภาษาพ่อขุนรามคำแหง ภาษาเมืองเหนือ และตู้หนังลายรดน้ำ อายุกว่า 100 ปี ปัจจุบัน มีพระใบฎีกา สุรวิทย์ สุรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโตนด
- ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล
- บึงป่าสัก ปอดของชาวเมืองสระบุรี

ประเพณี วัฒนธรรม

- เทศกาลยี่เป็ง ลอยประทีป
- การถวายปราสาทผึ้ง
- รำไท-ยวน, รำโทน
- อาหารพื้นบ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีที่พักแบบ Home Stay

ผู้ประสานงาน

- องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โทร. 0-3633-3348
- อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน โทร.0-3672-5224

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครถึงหมู่บ้าน มีระยะทางรวม 115 กม. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัยสามารถเดินทางไป - กลับ สะดวก

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย