หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร (2552)

บ้านภู หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2549 และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 3 ปีซ้อนอีกทั้งได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเภทชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านภูเป็นชาวผู้ไทย บรรพบุรุษมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี มีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม และพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ปัจจุบัน บ้านภู เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้าน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ เน้นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพหลัก คือการทำนา และจะปลูกพืชผักสวนครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว และตามหลังบ้านนิยมการแต่งกายให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมครามแถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เด็กเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ยึดหลักปฏิวัติตามฮีต 12 ด้วยวิถีของชาวผู้ไทย ผู้หญิงในหมู่บ้านภู จึงต้องทอผ้าเก่ง โดยเฉพาะการทอผ้าไหม และผ้าหมักโคลน ผ้าฝ้าย ที่สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ซี่งขึ้นชื่อและสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์เด่น ระดับ 5 ดาว
- ผ้าหมักโคลน (ผ้าพันคอ) ผลิตภัณฑ์เด่น ระดับ 5 ดาว
- ผ้าหมักโคลน (ผ้าคลุมไหล่) ผลิตภัณฑ์เด่น ระดับ 5 ดาว
- ผ้าฝ้ายลายขิต ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว
- ผ้าไทยบ้านภู ผลิตภัณฑ์เด่น ระดับ 4 ดาว

แหล่งท่องเที่ยว

- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- ลานวัฒนธรรม กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพาแลง ชิมแกงกระบั้ง และแสดงดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนผู้ไทย

ประเพณี วัฒนธรรม

- กิจกรรมพ่อแม่นำลูกเข้าวัด
- ประเพณีปฏิบัติตามฮีต 12

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีวิทยากร และมัคคุเทศก์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง- บริการนำเที่ยวชุมชนตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเครือข่ายใกล้เคียง
- ที่พักโฮมสเตย์ จะมีกิจกรรมบนลานวัฒนธรรม บายศรีสู่ขวัญ
- จุดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
- การรักษาความปลอดภัย โดย อปพร. และ อสม.

ผู้ประสานงาน

- นายเผด็จศักดิ์ แสนโคตร กำนันตำบลบ้านเป้า โทร. 08 - 1975 - 9105
- นายถวัลย์ ผิวขำ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู โทร. 08-7230-1599

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง/รถปรับอากาศ กรุงเทพฯ - มุกดาหารจากสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ถึงบ้านภู ระยะทาง 57 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย