หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย (2552)

เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสุขที่บ้านจอมแจ้ง หนองคาย
บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายจอมแจ้ง ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อาชีพการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกผัก ทำสวน ควบคู่ไปกับการอยู่กับธรรมชาติ โดยรอบที่งดงาม และบริสุทธิ์ของริมแม่น้ำโขงอันเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2399 หรือ 151 ปีมาแล้ว จากจุดแวะพักเล็กๆ ในตอนกลางคืนระหว่างการเดินเรือตามลำโขงของผู้คนในอาณาบริเวณนี้ ด้วยเหตุเพื่อป้องกันการถูกปล้นจากโจร ผู้ร้าย เมื่อเช้าแจ้ง จึงเริ่มเดินทางต่อ ชาวบ้านและชาวเรือที่เดินทางผ่านประจำจึงเรียกว่า “ บ้านแจ้ง” ต่อมาได้มีการจัดตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ นายอำเภอเมืองหนองคายสมัยนั้น ได้เพิ่มคำว่า จอมนำหน้าคำว่าแจ้ง จึงได้เรียกชื่อว่า“บ้านจอมแจ้ง” อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นมา

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านจอมแจ้ง จะสื่อสารด้วยภาษาไทยอีสาน อีกทั้งยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฮีต 12 ครอง 14 มาตั้งแต่ โบราณ จนถึงปัจจุบันที่สำคัญอีกประการ คือ ผู้คนในหมู่บ้านจะเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทุก ๆวันสำคัญของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะและภายในบริเวณบ้าน เพื่อความร่มรื่นและความเขียวขจีทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและรอบ ๆบริเวณบ้าน เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะและความสวยงามของบ้าน
คนในชุมชน โดยระบบความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ จึงทำให้คนในชุมชน มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อกันและกัน อีกทั้ง ด้วยปัจจัยที่บ้านจอมแจ้งมีธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงการรับประทานอาหารปลอดสารพิษยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต จึงมีผลทำให้มีสุขภาพดีแข็งแรงกันเป็นส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ไข่พอกเค็ม
- ถั่วตัด
- ถั่วอบสมุนไพร
- น้ำพริกแจ่วแดง

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานแข่งเรือ
- บุญมหาชาติ
- วันเทศกาลต่าง ๆ ตามสากล

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถรับจ้างเหมานำเที่ยวในจังหวัด
- มีบ้านพักโฮมเสตย์ จำนวน 48 หลัง

ผู้ประสานงาน

นายอารี วิพบุตร 08 - 9275 - 0437
นางยุ่น สุริษา 08 - 9942 – 3613

การเดินทาง

ระยะทางจาก กรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 615 กิโลเมตร และจากตัวเมืองหนองคายถึงบ้านจอมแจ้ง 20 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย