หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านท้ายเสาะ จังหวัดสงขลา (2552)

ดูทะเลสาบสงขลา ซื้อผ้าทอเกาะยอ
เสน่ห์ชวนหลงที่บ้านท้ายเสาะ สงขลา
บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
โดยอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา มีทิวทัศน์สวยงาม มีทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับทำการประมงชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยสภาพที่ตั้งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า“บ้านท้ายเสาะ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านท้ายเสาะ ได้รับการจัดตั้งจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในปี 2552

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านท้ายเสาะ เป็นหมู่บ้านประมงที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพประมง เพื่อดำรงชีวิต ตามแบบแนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น โดยยังคงวิถีชีวิตความสัมพันธ์ทางชุมชน แบบเครือญาติ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เช่น สังคมชนบทในอดีต

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าทอเกาะยอ ผลไม้ตามฤดูกาล

แหล่งท่องเที่ยว

- วัดท้ายยอ วัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะ อายุกว่า 400 ปี (บ้างว่ากว่า 200 ปี) มีไฮไลต์เป็น “กุฏิเรือนไทยปั้นหยา” ที่สร้างด้วยไม้ทรวดทรงสมส่วนสวยงาม หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกาะยออันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเสาเรือน (กุฏิ) สร้างแบบภาคใต้โบราณคือไม่ฝังลงดินแต่จะใช้วิธีตั้งเสาไม้อยู่บนฐานปูนแทน นับเป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกแห่งเกาะยอที่หาชมที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ
- เจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะยอ

ประเพณี วัฒนธรรม

ชาวบ้านจะมีการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา มีประเพณีและเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง และลากพระ ทำบุญเดือนสิบ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการที่พัก(โอมสเตย์)
- เรือสำหรับนักท่องเที่ยว

ผู้ประสานงาน

นายชัยยุทธ เสาวคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน โทร.08 - 7899 - 1294

การเดินทาง

การเดินทางจาก กทม.ถึงหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถประทาง

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย