หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2553)

ป่างาม น้ำตกสวย
ที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์
บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553
เดิมเป็น หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-ป่าเด็ง ต่อมาปี 2520 โครงการพระราชดำริฯ ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นรุ่น ๆ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา อยู่ในรุ่นที่ 2
และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า “บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา”

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ชาวบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา เป็นสังคมชนบท มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและนับถือ ศาสนาพุทธ มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเป็นหมู่บ้านตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเน้นการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านต้องผ่านเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สองข้างทางระหว่างการเดินทางมักจะพบเจอช้างป่า ลิงเสนป่า ผีเสื้อ และนกนานาชนิด ที่อยู่บริเวณสองข้างทางและยังสามารถชมช้างป่าได้ที่หอดูช้างที่อยู่ใกล้แนวชายป่าติดเขตอุทยานฯที่สำคัญมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ น้ำตกป่าละอู ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบ มีน้ำตลอดทั้งปี มีจุดที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย
เนื่องจากบริเวณน้ำตกปกคลุมด้วยป่าทึบ จึงมีฝนตกเกือบทุกวัน ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนมีนาคม เพราะจะมีน้ำมาก และฝนเริ่มทิ้งช่วงการเดินทางไม่ลำบากมาก น้ำตกชั้นแรก ๆ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก จากชั้นที่ 5 เป็นต้นไปมีขนาดสูงใหญ่ขึ้น

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าฝ้ายทอมือ ด้วยกี่กระตุก

แหล่งท่องเที่ยว

- ชมช้างป่าบนหอดูช้าง
- ชมผลิตภัณฑ์การทอผ้าฝ้ายทอมือ
- ชมน้ำตกป่าละอู
- ชมการแสดงของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง-กะหร่าง
- ชมวิวเขาทุ่ง-ลานกางเต้นท์
- ชมสาธิตการรีดนมโค-บ้านพักโฮมเสตย์
- ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ
- ประเพณีสำคัญทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ เช่นทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีวันลอยกระทง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- มีบริการบ้านพัก (โฮมเสตย์)
- มีบริการกางเต็นท์ชมวิวเขาทุ่ง
- มีบริการล่องเรือชมแม่น้ำปราณบุรี

ผู้ประสานงาน

คุณวิสุทธิ์ วันดี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้าน OVC 08-1016 - 1025,0-3282-6771-3
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน โทร.0-3251-625

การเดินทาง

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีขนส่งอำเภอหัวหิน ประมาณ 180 กิโลเมตร และจากสถานีขนส่งอำเภอหัวหินถึงบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ประมาณ 66 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย