หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน (2553)

ผ้าฝ้ายทอมือ
แสนงามที่บ้านดอนหลวง ลำพูน
บ้านดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
บ้านดอนหลวง เป็นชุมชนชาวยองเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2352 ในรัชสมัยของเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง ประเทศพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อ “เก็บฮอมตอมไพร่” เพื่อกอบกู้เมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณปี พ.ศ.2352 ชื่อหมู่บ้านกอถ่อน ต่อมามีผู้อพยพมาสมทบชุมชนขยายตัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดอน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า“บ้านดอนหลวง”
บ้านดอนหลวง เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ โดยจะมีการจัดงาน“แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” ประจำต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดงานครั้งละ 5 วัน เริ่มวันศุกร์แรกของเดือนเมษายน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านดอนหลวงเป็นชุมชนชาวยองดั้งเดิม ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวยอง และได้นำเอาความเป็นชาวยองนี้ ออกมาเผยแพร่และแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนบ้านดอนหลวง ทั้งภาษายอง วิธีทางการดำเนินชีวิต ผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่นเอาไว้อย่างมั่นคง
ด้วยความสามารถด้านฝีมือโดดเด่น จึงทำให้บ้านดอนหลวง มีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก ไม้แกะสลัก และเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งนี้การเริ่มต้นเกี่ยวกับการทอผ้าเกิดขึ้นจากที่ชาวบ้านได้เข้ารับจ้างทอผ้าในตัวอำเภอป่าซาง ต่อมาโรงงานทอผ้าในตัวอำเภอเริ่มเปิดตัวลง จึงมีการทอผ้าออกจำหน่ายเองของช่างทอในหมู่บ้าน และตามมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง รวมทั้งมีการตั้งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอป่าซาง ขึ้นในหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์เด่น

บ้านดอนหลวง ได้รับการพัฒนาทักษะด้านหัตถกรรมการทอผ้าจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
- ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ โดยมีศูนย์ทอผ้าภายในชุมชนทั้งหมด 8 จุด และมีศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข้ายกลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นศูนย์กลางในการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
- ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (ผ้ามัดย้อม) ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทำผ้าบาติกของที่นี่ จะเป็นผ้าบาติกมัดย้อม ประเภทเป็นเสื้อผ้า ชุดนอน ชุดลำลอง ส่งแหล่งจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

แหล่งท่องเที่ยว

- ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
- ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองภายในหมู่บ้านดอนหลวง

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานบุญ งานปอย ฯลฯ ประจำปีของหมู่บ้าน
- ประเพณียี่เป็ง หรืองานวันลอยกระทง เดือน 12
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีวัฒนธรรมการตีกลองปูจาหรือก๋องปู่จา
- งาน“แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง”

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการรับคณะศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว
- มีที่พักโฮมสเตย์
- มัคคุเทศก์บริการนักท่องเที่ยว

ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง โทร. 053-522022
Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง
ศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง โทร./โทรสาร 0-5357-2191

การเดินทาง

การเดินทางเข้าถึงหมู่บ้าน เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 11 สายเชียงใหม่-ลำปาง เลี้ยวขวา เข้าเมืองลำพูนที่สามแยกดอยติ ข้ามทางรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 116 ถนนอ้อมเมืองลำพูน จนถึงแยกสะปุ๋ง (เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายเก่า) ข้ามแยกไฟแดงตรงไปประมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาตรงซุ้มป้ายทางเข้าบ้านดอนหลวง เมื่อเข้าเขตหมู่บ้านจะพบเห็นร้านขายสินค้าผ้าฝ้ายทอมือและวิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านดอนหลวง

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย