หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านแม่ปิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2553)

หอมกลิ่นไอวิถีแห่งปกาเก่อญอ
ที่บ้านแม่ปิง แม่ฮ่องสอน
บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแม่ปิง เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ ปกาเก่อญอ หรือชาวกะเหรี่ยง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2305 โดยชาวปกาเก่อญอ ซึ่งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปาย ปัจจุบัน คือ บ้านเมืองแพร่ ตำบลเวียงใต้ ปัจจุบันบ้านแม่ปิง (ชาติพันธุ์ปกาเก่อญอ หรือ กะเหรี่ยง) มี 229 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนจริงทั้งสิ้น 893 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสเตียน และมีหย่อมบ้าน 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยหวาย(ชาติพันธุ์ลาหู่) และบ้านแม่ยะน้อย (ชาติพันธุ์ลีซู)

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

อัตลักษณ์ที่สำคัญของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ คือ การแต่งกายของคนในชุมชนปกาเก่อญอ บ้านแม่ปิง จะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปกาเก่อญอ ดังนี้
ผู้ชาย แต่งกายด้วย เชคอ(เสื้อแดง)เป็นเสื้อผ้าทอกะเหรี่ยง ลักษณะสีแดงทอออก ลวดลายสวยงาม มักใส่คู่กับกางเกงสะดอ
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่งกายด้วย เชซูหรือเชเบอะ เป็นเสื้อทอกะเหรี่ยงพื้นดำประดับลวดลายด้วยลูกเดือย เนื่องจากชาวปกาเก่อญอมีความเชื่อว่าหากใครที่นำลูกเดือยมาเป็นเครื่องประดับจะทำให้ชีวิตราบรื่นและสงบสุข มักจะใส่คู่กับผ้าถุงทอกะเหรี่ยงสีแดงมีลวดลายสวยงาม
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน แต่งกายด้วยเชกวา (ชุดขาว) เป็นชุดยาวสีขาวมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ของปกาเก่อญอ บริเวณแถบข้างล่างสวยงาม และการใส่ชุด นี้เป็นเอกลักษณ์ของสาวบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ผู้หญิงปกาเก่อญอ ยังนิยมร้อยลูกปัดสีต่างๆ ทำเป็นเครื่องประดับ และมีผ้าโพกหัวสีขาวทอลวดลายสวยงามแต่งกายด้วย

ผลิตภัณฑ์เด่น

หมู่บ้านแม่ปิง เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่มใช้เองในครอบครัว และมีการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้า OTOP ไว้จัดจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ผ้าทอจากสีธรรมชาติ ย่ามใส่ของ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อลูกเดือย (เสื้อแม่บ้านกะเหรี่ยง) ผ้าห่มทอจากฝ้าย เสื้อเชกวา (ชุดขาว) เสื้อเชคอ (เสื้อแดง)

แหล่งท่องเที่ยว

จากหมู่บ้านแม่ปิง สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอปาย ได้ทุกที่อย่างสะดวกและปลอดภัย และใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน
- สะพานประวัติศาสตร์ บ้านท่าปายใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 5 นาที
- โป่งน้ำร้อนใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 7 นาที
- แค้มป์ช้าง/ล่องแพใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 8 นาที
- ดอยกองแลน ใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 10 นาที
- วัดพระธาตุแม่เย็นใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 15 นาที
- แผ่นดินแยกบ้านแพมกลางใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 15 นาที
- อำเภอปาย/ถนนคนเดินใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 20 นาที
- หมู่บ้านสันติชน (จีนยูนนาน) ใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 25 นาที
- อุทยานห้วยน้ำดังใช้เวลาเดินทางด้วยรถประมาณ 30 นาที

ประเพณี วัฒนธรรม

ชาวบ้านแม่ปิงนับถือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ และในวันสำคัญต่างๆ ตามศาสนา จะมีการทำกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยชาวปกาเก่อญอ บ้านแม่ปิง จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่น่าสนใจคือ
ประเพณีมัดมือ (ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม)เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวปกาเก่อญอ ซึ่งจัดทำปีละครั้ง เป็นการมัดมือครอบครัวเพื่อขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เชื่อว่าจะเป็นการขอขมาและขอพรเพื่อเสริมให้ชีวิตและการงานเจริญรุ่งเรือง ประเพณีลื่อหอผี (เลี้ยงผีเสื้อบ้าน) จะทำพิธีปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 จะเลียงด้วยไก่
ส่วนครั้งที่ 2 เลี้ยงด้วย หมู เฉพาะผู้ชายที่สามารถเข้าทำพิธีนี้) เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าเป็นการ
เลี้ยงผีบ้านผีเรือน หรือเจ้าที่ที่คุ้มครองหมู่บ้านให้ชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุข

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพัก Home Stay สะอาดสะดวกตามวิถีปกาเก่อญอ
- รถสำหรับบริการรับส่งนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ผู้ประสานงาน

- นายเนตร พิโน ผู้ใหญ่บ้านแม่ปิง โทร. 0811794885
- นางปณิศา ศรีสิงห์ ตัวแทนกลุ่ม Home Stay โทร. 0857246356
- นางอาวรณ์ จ่าเก๊ะ ประธานกลุ่มทอผ้า (OTOP) 0871880216
- น.ส.สุชาดา มั่นชูขวัญสิริ สอบต. 0810291955
- นายศรีบุตร สำราญโอภาส สอบต. 0861980527

การเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงอาเขตจังหวัดเชียงใหม่สามารถนั่งรถขึ้นมาทางถนนสาย อำเภอปาย-เชียงใหม่ (ถนนหลัก 1095 ) ประมาณ 112 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ปากทางหมู่บ้านจะอยู่บนถนนหลัก 1095

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย