หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ (2553)

ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม
แห่งเดียวของประเทศ
บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ บ้านท่าสว่างเดิมชื่อบ้านเตรี๊ยะ เป็นภาษาพื้นบ้าน (เขมร) คำว่าเตรี๊ยะ เป็นชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยว่าต้นชาด บรรพบุรุษของชาวบ้านเตรี๊ยะ ได้อพยพมาจากบ้านระเภาร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ห่างจากบ้านเตรี๊ยะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2485 ได้รวมหมู่บ้านเตรี๊ยะกับหมู่บ้านอื่นๆ เป็นตำบลท่าสว่าง และบ้านเตรี๊ยะ ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านท่าสว่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ในปี 2553 บ้านท่าสว่าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม แห่งเดียวของประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาหมู่บ้านที่มีจุดเด่น และมีเอกลักษณ์ ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในหมู่บ้านจากบริการด้านท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าไหมยกทอง 1,460 ตะกอ

แหล่งท่องเที่ยว

- โรงงานทอผ้าไหมยกทองโบราณของอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีบริการที่พักแบบโฮมเตย์ 100 บาทต่อคืน
- มีบริการอาหาร (2 มื้อ) 100 บาท/คน
- มีบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 300 บาท
- มีบริการจัดการแสดงวัฒนธนรรมพื้นบ้าน ชุดละ 1,500 บาท
- มีบริการจัดอาหารทำบุญตักบาตร 30 บาท

ผู้ประสานงาน

คุณสุทิตย์ ยิ้วว่อง โทร.087-8714449
คุณสุพจน์ โสฬส โทร.087-3796090
คุณปราณี ติดใจดี โทร.087-5099507

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารปรับอากาศ รถไฟ เมื่อถึงจังหวัดสุรินทร์
และต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ระยะทางจากจังหวัด
สุรินทร์ ถึง บ้านท่าสว่าง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย