รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวตูเสวย

ข้าวตูเสวย
ข้าวตูเสวย
  • รหัสสินค้า : 120403-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นขนมไทย (OTOP)(OPC)(มผช)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • มผช. : มผช.
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

7 หมู่ 11 บ้านบางแพรกน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ติดต่อ : น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม

โทร : 086 9039487, 02 5951881

อีเมล: cdd_non@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 3 ส.ค. 2547

วัตถุดิบ

ข้าวตูเสวย

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่