ร้านอาหาร ชุมพร

ร้านอาหาร

ร้านครัวยูเทอร์น

อาหารตามสั่ง

ร้านคลัวคลองเหนก

อาหารทั่วไป

ร้านค้าชุมชนตำบลป

ดำเนินการโดยพัฒนาสตรีตำบลปากน้ำ - ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลปากน้ำและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน

ร้านชายป่า

อาหารพื้นบ้าน,อาหารทั่วไป

ร้านชายป่า

อาหารพื้นบ้าน,อาหารทั่วไป

ร้านชายป่า

อาหารพื้นบ้าน,อาหารทั่วไป

ร้านชายป่า

อาหารพื้นบ้าน,อาหารทั่วไป

ร้านติ๋ม

ข้าวราดแกง ตามสั่ง

ร้านนกน้อย

ขาหมู่ อาหารตามสั่ง

ร้านนกน้อย

ขาหมู อาหารตามสั่ง

ร้านน้องนก (แยกท้

อาหารตามสั่ง,ไทยจีน

ร้านบ้านกาแฟ

อาหารทั่วไป, การแฟสด