ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
แปรรูปผ้าทอ

แปรรูปผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง

ทอผ้ากะเหรี่ยง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ