ผู้ผลิตโอทอป กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มทอเสื่อบ้านค้อใหม่

กลุ่มทอเสื่อบ้านค้อใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก

กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานจากต้นกก

กลุ่มจักสานจากต้นกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าวารี

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าวารี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ