ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลุ่มแปรรูปอาหาร

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

กลุ่มชาเขียวใบหม่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มชาใบหม่อนหินเหิบ

กลุ่มชาใบหม่อนหินเหิบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร

กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
กลุ่มสว่างโบราณ

กลุ่มสว่างโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านชุมชนศรีบุญเรือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชินไหมไทย

ชินไหมไทย

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ