ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น สหกรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโนนทัน 1

กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโนนทัน 1

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่จำกัด

สหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโต้น

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ห้วยค้อ-ห้วยอึ่ง

กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ห้วยค้อ-ห้วยอึ่ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ