ผู้ผลิตโอทอป ตาก กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าไหมเชิงพาณิชย์

กลุ่มทอผ้าไหมเชิงพาณิชย์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวคำ

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านใหม่

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำพริกเกษตรกรบ้านแม่ไข

กลุ่มน้ำพริกเกษตรกรบ้านแม่ไข

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ