ผู้ผลิตโอทอป ตาก กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มบ้านเกษตรเจียระไนพลอยต้นไม้หยก

กลุ่มบ้านเกษตรเจียระไนพลอยต้นไม้หยก

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มสมุนไพรบุญค้ำบุญชู

กลุ่มสมุนไพรบุญค้ำบุญชู

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเจียระไนพลอยแม่สอด

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเจียระไนพลอยแม่สอด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านทหารผ่านศึก

กลุ่มทอผ้าบ้านทหารผ่านศึก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากเนื้อสัตว์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากเนื้อสัตว์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผู้สูงอายุวัดพร้าว

กลุ่มผู้สูงอายุวัดพร้าว

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มแปรรูปเศษไม้บ้านวังผา

กลุ่มแปรรูปเศษไม้บ้านวังผา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มไม้กวาด

กลุ่มไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้

กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ