ผู้ผลิตโอทอป บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมนิลตำบลส้มป่อย

วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมนิลตำบลส้มป่อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขนมทองม้วนแม่นารีย์

ขนมทองม้วนแม่นารีย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสำราญ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสำราญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระยาสารททิพย์รวยทอง

กระยาสารททิพย์รวยทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านคุณน้อย

ร้านคุณน้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระยาสารท (นางถนอม ชาญประโคน)

กระยาสารท (นางถนอม ชาญประโคน)

กระยาสารท  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวกล้องมะลิแดง (นายทวี สมใจ)

ข้าวกล้องมะลิแดง (นายทวี สมใจ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านแม่วัฒนา

ร้านแม่วัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขนมทองม้วน (นางสุนิดา อวงประโคน)

ขนมทองม้วน (นางสุนิดา อวงประโคน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ