ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก

กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองเดิ่น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองเดิ่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
องค์กรเกษตรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

องค์กรเกษตรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านดอนชาด

กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านดอนชาด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านร่องคำ

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านร่องคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวฮางเพื่อสุขภาพ

กลุ่มข้าวฮางเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านหัวหนอง

กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านหัวหนอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ธรรมชาติบำรุง

ธรรมชาติบำรุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ