ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสไบลายขิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสไบลายขิต

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาทม

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาทม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านจุมจัง

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านจุมจัง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้

กลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ