ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีทอผ้า

กลุ่มสตรีทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทำขนมบ้านน้ำสร้าง

กลุ่มทำขนมบ้านน้ำสร้าง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านดงกลาง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สมุนไพรนิตสุวรรณ

สมุนไพรนิตสุวรรณ

สมุนไพร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลิตส้มปลาฟัก

กลุ่มผลิตส้มปลาฟัก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ตำบลดงแดง

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ตำบลดงแดง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
 กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาตะคลอง หมู่ 2

กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาตะคลอง หมู่ 2

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ หมู่ 3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ หมู่ 3

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ