ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

กลุ่มพรสมัยตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6

กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก

กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ