ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มด้วยมือแม่

กลุ่มด้วยมือแม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพตัดเย็บรองเท้า

กลุ่มอาชีพตัดเย็บรองเท้า

รองเท้าหนังสตรี  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าสวนปอ หมุ่ที่ 6

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าสวนปอ หมุ่ที่ 6

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ภูฝ้าย by dao101

ภูฝ้าย by dao101

ชุดผ้าฝ้ายสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ

กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

ข้าว  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวกล้องสุขภาพ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ