ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

เล่าง่วนฮะ

เล่าง่วนฮะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง

วิสาหกิจชุมชน แม่หวาปลาร้าบอง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อแกพัฒนา

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบ่อแกพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101

กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
บุญมาพรมเช็ดเท้า

บุญมาพรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแกะสลักขึ้นรูปทองเหลือง

กลุ่มแกะสลักขึ้นรูปทองเหลือง

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเย็บเศษผ้า

กลุ่มเย็บเศษผ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

ประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพหัตถกรรม

กลุ่มอาชีพหัตถกรรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มช่างฮาร์ดเครื่องหนัง

กลุ่มช่างฮาร์ดเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ