ผู้ผลิตโอทอป ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพทำขนมบ้านหนองนกเป็ดพัฒนา

กลุ่มอาชีพทำขนมบ้านหนองนกเป็ดพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกตุ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกตุ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮาง ดู่ใหญ่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮาง ดู่ใหญ่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มธูปหอมแคนใหญ่

กลุ่มธูปหอมแคนใหญ่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอเสื่่อกกลายขิต

กลุ่มทอเสื่่อกกลายขิต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำนาดี

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำนาดี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ