ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มทอเสื่อบ้านค้อใหม่

กลุ่มทอเสื่อบ้านค้อใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทองม้วน

กลุ่มทองม้วน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนวันออร์แกนิค

วิสาหกิจชุมชนวันออร์แกนิค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่

กลุ่มวิสาหกิจจังเอินยุคใหม่

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านความหวังใหม่

กลุ่มแม่บ้านความหวังใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ