ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซำตารมย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซำตารมย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านนาเหนือ

กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านนาเหนือ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ข้าวเขียวน้ำนม

ข้าวเขียวน้ำนม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน

กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละทาย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละทาย

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี

กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองปราสาทเยอหมู่ที่ 1

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองปราสาทเยอหมู่ที่ 1

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนฝ้าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวนฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าสไบ

กลุ่มสตรีทอผ้าสไบ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ