ผู้ผลิตโอทอป ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านปลาข่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

กลุ่มสตรีบ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

กลุ่มจักสานบ้านหนองคู หมู่ 9

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

กลุ่มรักษ์บ้านหนองแก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

กลุ่มสตรีตัดเย็บหน้าหมอนขิต

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระเป๋าจากเชือกร่ม (นางมณีวรรณ  สุริยุทธ)

กระเป๋าจากเชือกร่ม (นางมณีวรรณ สุริยุทธ)

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก (นางนงรัก โยธิคาร์)

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก (นางนงรัก โยธิคาร์)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กรอบรูป (นางสมภาร วรครุธ)

กรอบรูป (นางสมภาร วรครุธ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรักษ์หนองนาคู

กลุ่มรักษ์หนองนาคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ