ผู้ผลิตโอทอป สหกรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สหกรณ์ผู้ผลิตเครื่องจักรสานบ้านเขามะกา

สหกรณ์ผู้ผลิตเครื่องจักรสานบ้านเขามะกา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เครื่องประดับหินสี (ลูกปัด) (นางชุลีพร  ชื่นชม)

เครื่องประดับหินสี (ลูกปัด) (นางชุลีพร ชื่นชม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จำกัด

สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จำกัด

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปและถนอมอาหาร

กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปและถนอมอาหาร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ