ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มสตรีเกษตรบ้านเหล่าพรวน

กลุ่มสตรีเกษตรบ้านเหล่าพรวน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวานลายขิด ม.4

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวานลายขิด ม.4

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

 

สินค้าโอทอป 37 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินกุง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินกุง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีแม่บ้านหัตถกรรมหนองคู

กลุ่มสตรีแม่บ้านหัตถกรรมหนองคู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 44 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์ถักโครเชย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์ถักโครเชย์

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ