ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ที่ 3

กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ที่ 3

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ที่2

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ หมู่ที่2

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์พัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโปโล

กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโปโล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างนกทา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างนกทา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตะกร้าเถาวัลย์

กลุ่มตะกร้าเถาวัลย์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดและหมวกกก

กลุ่มทอผ้าขิดและหมวกกก

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ