ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดภูไทบ้านนาสะอาด

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดภูไทบ้านนาสะอาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

กลุ่มทอผ้ามัดมี่สไบ

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
หจก.พยงค์พืชผล

หจก.พยงค์พืชผล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีเกษตรบ้านเหล่าพรวน

กลุ่มสตรีเกษตรบ้านเหล่าพรวน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หจก. โรงสีเกษตรธัญเจริญ

หจก. โรงสีเกษตรธัญเจริญ

ข้าวหอมมะลิ  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวานลายขิด ม.4

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวานลายขิด ม.4

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ