ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาดใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาดใหญ่

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังพีวีซีและผ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังพีวีซีและผ้า

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง

กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ผลิตภัณฑ์บ้านคำพระหมู่ที่ 2

ผลิตภัณฑ์บ้านคำพระหมู่ที่ 2

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง

กลุ่มเกษตรกรทำนานาเวียง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิทักษ์สุรากลั่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิทักษ์สุรากลั่น

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหินเกิ้ง

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหินเกิ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ที่ 3

กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงสวาสดิ์ หมู่ ที่ 3

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ