ผู้ผลิตโอทอป เลย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ต.นามาลา(1)

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ต.นามาลา(1)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
หจก.เมรัยเลย กรุ๊ป

หจก.เมรัยเลย กรุ๊ป

ไวน์ผลไม้องุ่น  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
บริษัท พฤกษาไพร จำกัด

บริษัท พฤกษาไพร จำกัด

กาแฟ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สวนเรญา

สวนเรญา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรุ่งคราฟ

กลุ่มรุ่งคราฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระบอกเงิน

กลุ่มกระบอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ