ผู้ผลิตโอทอป แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป

แปรรูปผ้าทอ

แปรรูปผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

ศูนย์คริสเตียนเพื่่อพัฒนาผู้พิการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง

ทอผ้ากะเหรี่ยง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

กลุ่มตัดเสื้อไตแต่กปุ่ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านแม่อูคอหลวง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มขนมงาพรสวรรค์

กลุ่มขนมงาพรสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าปักชาวเขาสำเร็จรูป

ผ้าปักชาวเขาสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟสดรสห้วยห้อม

กาแฟสดรสห้วยห้อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ