กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน

ติดต่อ : นางบุญนาค กานตพง

โทร : 07 0679257, 032 407094

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 30 คน เป็นผู้หญิงหมด

การจัดการ

เริ่มแรกจะทอผ้าเพื่อใช้กันเองและขายกันระหว่างหมู่บ้าน จนกระทั่งปี พ.ศ.2530 ได้มีหน่วยราชการเข้ามาให้การสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และเมื่อปี พ.ศ.2537 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เข้ามาให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ การลงทุน การตลาด การจำหน่าย

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมีทั้งมาทำการทอที่กลุ่ม และทอตามบ้าน โดยกำไรจะหักเข้ากลุ่ม 50:50 โดยส่วนของกลุ่มจะนำมาไว้ใช้ในการซื้อของ เครื่องมือการผลิต และการบริหารจัดการ

อาชีพหลัก

ทำนาทำไร่

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป