กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม

กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม

กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม

ติดต่อ : นายอนันต์ ยิ่งสุข

โทร : 044 549044, 081 0652397, 081 6609714

อีเมล: srilanooch@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 92 คน

การจัดการ

งานหัตถกรรมจักสานหวายบ้านบุทม หมู่ที่ 4 แห่งนี้ ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อประมาณ 50 ปี มานี้เอง โดยเมื่อปี พ.ศ.2473 ได้มีพี่น้อง 3 คน เรียนรู้การจักสานหวายจากเรือนจำ จ.สุรินทร์ และเมื่อเป็นอิสระจึงยึดอาชีพนี้หาเลี้ยงครอบครัว ต่อมาจึงมีการถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้านยึดเป็นอาชีพเสริม แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งปี พ.ศ.2527 ภาครัฐและเอกชนได้ช่วยเหลือในการให้ความรู้ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม ปี พ.ศ.2537 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ได้เล็งเห็นบ้านบุทมมีศักยภาพในการพั

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

จักสานหวาย

สินค้าโอทอป