กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

กลุ่มสตรีในโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

ติดต่อ : นางดวงพร แพร้วรุ่

โทร : 08-1570-9931, 0-3279-1030

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 35 คน

การจัดการ

ทางประธานกลุ่มซึ่งเคยผ่านมาหลายอาชีพแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนรู้จึงได้ไปเรียนการทำชาใบหม่อนที่ศูนย์วิจัยหม่อนไหม จ.นครราชสีมา ด้วยตัวคนเดียว แล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้มาทำเป็นอาชีพ จึงได้เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2542 เพราะทางประธานกลุ่มเห็นว่าตลาดน่าจะไปได้ดี จึงทำการผลิตและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เรื่อยมา มีหน่วยงานภาครัฐมาให้การสนับสนุนทั้งในด้าน เงินทุน,ที่ทำการกลุ่ม,การตลาด และเครื่องมือการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมีทั้งที่มารับจ้างเป็นรายวัน และรับเหมาตามชิ้นงาน บริหารงานกลุ่มแบบสหกรณ์ ซึ่งกำไรที่ได้จะหักเข้ากลุ่มบางส่วนเพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ และสำหรับนำสมาชิกไปเยี่ยมชมศึกษางานตามที่ต่างๆ

อาชีพหลัก

ผลิตชาใบหม่อน

สินค้าโอทอป