กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านคอนสาย

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านคอนสาย

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านคอนสาย

บ้านคอนสาย จัดเป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทาง 19 กม. ทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของหมู่บ้านคอนสายมีราษฎรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อว่างเว้นจากงานหลักจึงทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม

ติดต่อ : นายนิคม ตั้งพิทัก

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

53 คน

การจัดการ

บ้านคอนสายก่อตั้งเป็นชุมชนเมื่อประมาณปี 2378 ปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่า 160 ปีแล้ว ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวจ.อุบลราชธานี และชาวจ.นครราชสีมาที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มหนองหาน เล่ากันว่าสมัยก่อนนั้นราษฎรบ้านคอนสายส่วนใหญ่ปั้นหม้อเป็นอาชีพเสริม ต่อมาในปี 2504 นายคิ ตั้งพิทักษ์ ได้ริเริ่มนำต้นกกจากจ.จันทบุรีเข้ามาปลูกและลองหัดนำมาจักสานเพื่อใช้และจำหน่ายในหมู่บ้าน ปรากฎว่าสามารถสร้างรายได้ดีกว่าการทำนา ลักษณะการดำเนินงานในระยะแรกจะทำการให้สมาชิกซื้อหุ้นคนไม่เกิน 20หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อนำเงินมาลง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

ทอเสื่อกก