กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง

กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง

กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง

สมาชิกจะมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน จะดำเนินการโดยระบบเครือข่ายจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3, 4, 7 และหมู่ 10 สมาชิกจะนำผลผลิตที่ผลิตได้นำไปรวมกันที่ทำการกลุ่ม

ติดต่อ : คุณวิเชียร แหยมยินดี

โทร : 055 489180, 081-5322459

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

115 คน

การจัดการ

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ทำให้ราษฎรมีเวลาว่างจึงได้มีประชุมกันแล้ว มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยเริ่มแรกมีสมาชิก 56 คน มีการระดมทุนคนละ 50 บาท มาเป็นทุนในการดำเนินการเป็นเงิน 2,800 บาท สมาชิกได้ดำเนินการทอผ้าเพื่อจำหน่ายภายในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ต่อมาได้มีส่วนราชการ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน กรมการส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนด้านเงินทุน วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดมาดขึ้น

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้า
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มแปรรูปอาหาร
4. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
5. กลุ่มปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์
6. กลุ่มปลูกมะขามหวาน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะทอผ้าอยู่ที่บ้านของตนเอง เพื่อความสะดวกในการทอผ้า เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะทอหลังประกอบอาชีพหลัก

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป